Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2577574
Khách Online:
  21
Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 1)
                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN 
Căn cứ :
-          Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 (“Luật Doanh nghiệp”).
-          Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.
-          Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn vấn đề tài chính khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.
-   Quyết định số 1233/QĐ-BTM ngày 01/ 09/2004 của Bộ Thương Mại về việc cổ phần hóa và thành lập Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm TP.HCM.   
-   Quyết định số 1801/QĐ-BTM ngày 03/ 12/2004 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm TP.HCM thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tạp phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Quyết định số 0035/QĐ-BTM ngày 11/ 01/2005 veà vieäc boå sung ñieàu 3 Quyết định số 1801/QĐ-BTM
      ngày 03/ 12/2004 của Bộ Thương Mại .
-    Quyết định số 0325/QĐ-BTM ngày 08/ 03/2005 veà vieäc söûa ñoåi ñieàu 3 Quyết định số 1801/QĐ-BTM 
      ngày 03/ 12/2004 của Bộ Thương Mại .
Chúng tôi, gồm tất cả những cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khầu Tạp Phẩm Sài gòn nay đổi tên mới là Công ty cổ phần đầu tư và thương mạiTạp phẩm Saøi goøn, cũng như các cổ đông sẽ tham gia sau này, cùng chấp thuận thành lập một công ty cổ phần và cam kết thực hiện theo bản Điều lệ Công ty (kể cả những bổ sung, sửa đổi hợp pháp điều lệ sau này) gồm các điều khoản sau :
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Giải thích một số từ ngữ trong điều lệ.
           1.1     Khái niệm“Công ty”trong Điều lệ này được hiểu là Công ty cổ phần đầu tư và thương mạiTạp phẩmSaøi goøn . 
           1.2     “Vốn Điều lệ” là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ Công ty.
           1.3     “Cổ đông” của Công ty là thể nhân hay pháp nhân, được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, với tư cách là người chủ sở hữu của một hoặc nhiều cổ phần của Công ty.
           1.4     “Cổ đông sáng lập” là cổ đông có đủ các điều kiện sau:
1.4.1 Tham gia thảo luận biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần đầu tiên.
1.4.2 Cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán (20% tổng số cổ
         phần phổ thông theo vốn điều lệ).
           1.5     “Cổ phần” là các phần hùn vốn có giá trị ngang nhau tạo thành vốn Điều lệ của Công ty.
           1.6     “Cổ phiếu” là chứng chỉ góp vốn do Công ty phát hành hay bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.
           1.7     “Trái phiếu” là hình thức nhận nợ của Công ty đối với chủ nợ do Công ty phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp luật, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Công ty đối với người sở hữu trái phiếu.
           1.8     “Cổ tức” là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trả cho mỗi cổ phần.
           1.9     “Nhóm cổ đông”: Cổ đông của Công ty có thể tự thỏa thuận với nhau để hợp nhóm nhằm mục đích thực hiện các quyền của cổ đông.
       1.10     “Đại hội đồng cổ đông” gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
       1.11     “Hội đồng quản trị” là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       1.12     Khái niệm “người có liên quan” trong bản Điều lệ này là những người có quan hệ với nhau trong các trường hợp dưới đây:
§        Doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con;
§        Doanh nghiệp và người hoặc nhóm người chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua các cơ quan quản lý doanh nghiệp;
§        Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm cổ phần để chi phối việc ra quyết định của Công ty;
§        Vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Công ty, cổ đông có cổ phần chi phối.
      1.13      “Ngày thành lập Công ty” là ngày mà Công ty được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
      1.14      “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Những từ ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có ý nghĩa tương tự trong Điều lệ này.
      1.15      “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, quyết định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động của Công ty.
      1.16      Trong Điều lệ này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của chúng.
Điều 2: Hình thức pháp lý và phạm vi trách nhiệm.
Hình thức pháp lý:
Công ty cổ phần đầu tư và thương mạiTạp phẩm Saøi Goøn (Tên cũ : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu  Tạp phẩm Saøi Goøn ) được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm TP. Hồ Chí Minh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Phạm vi trách nhiệm:
Mỗi cổ đông sáng lập và các cổ đông trong Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
 
Điều 3: Tên Công ty.
 

-                      Tên Công ty
 
-                      Tên tiếng Anh
 
-                      Tên giao dịch
 
-                      Biểu tượng :
 
 
 
-          Trụ sở chính tại:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Saøi Goøn  
Saigon Sundries Investment and Trading Joint Stock Company 
 
TOCONTAP SAIGON JSC
 
 
 
 
 

35 Lê Quý Đôn, P.7, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Tên và biểu tượng của Công ty được đăng ký khi thành lập và là tài sản thuộc sở hữu của Công ty trong quá trình hoạt động.
Điều 4: Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện.
-                      Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Trụ sở chính có thể thay đổi theo Quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
-                      Trụ sở Chi nhánh Haø noäi : 13 Nguyeãn Cheá Nghóa Q. Hoaøn Kieám , Haø Noäi
-                      Chi nhánh, văn phòng đại diện khaùc Hội đồng quản trị quyết định.
Điều 5: Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh.
a/ Mục tiêu:
Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dòch vuï nhằm mang lại lợi nhuận ngày càng cao, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.
b/ Ngành nghề kinh doanh:
+Mua baùn hàng tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may, da giày, mỹ phẩm,hàng kim khí điện máy, máy móc thiết bị , hàng nông lâm hải sản ,hàng thực phẩm ; phương tiện vận tải , trang thiết bị y tế, thiết bị tin học (cả thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) máy vi tính, linh kiện phụ tùng ,điện thoại di động
+Bán buôn thức ăn , nguyên phụ liệu làm thức ăn cho gia súc-gia cầm-thuỷ sản,thịt ,sản phẩm từ thịt, thuỷ sản.   
+Sửa chữa và bảo hành máy điện thoại, máy Fax, tổng đài, thiết bị viễn thông, thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, đo lường; dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
+ Kinh doanh phát triển nhà và văn phòng .
+ Đào tạo - giáo dục định hướng cho người đi lao động nước ngoài.
+ Sản xuất gia công hàng may mặc (Tröø taåy nhuoäm)
+ Kinh doanh kho bãi.
+ Hoạt động xuất khẩu lao động.
      +Dịch vụ hỗ trợ giáo dục . 
      + Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với qui định của pháp luật.
Điều 6: Thời hạn và phạm vi hoạt động.
Thời hạn hoạt động của Công ty là không bị hạn chế và tuân thủ theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp.Công ty có thể chấm dứt hoạt động khi bị giải thể, phá sản hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Việc giải thể, phá sản Công ty được quy định tại Chương V của Điều lệ này và các quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.
Điều 7: Người đại diện theo pháp luật.
Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ này.
Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 2) (11/09/11)
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 3) (11/09/11)
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 4-8) (11/09/11)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>