Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2577570
Khách Online:
  17
Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 3)
CHƯƠNG III
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
Điều 27: Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của Công ty.
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có:
-          Đại hội đồng Cổ đông
-          Hội đồng Quản trị 
-          Ban Kiểm soát
-          Tổng Giám đốc.
 
 
27.1            Đại hội đồng Cổ đông:
Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty và tất cả cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. 
Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông:
-           Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
-           Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
-           Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty.
-           Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty ; Sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty.
-           Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty.
-           Thông qua báo cáo tài chính hàng năm và phương hướng, nhiệm vụ của năm tài chính mới.
-           Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
-           Thông qua định hướng phát triển của Công ty.
-           Quyết định ñaàu tö hoaëc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát của Công ty.
-           Quyết định về tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .
-           Biểu quyết tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.
27.2            Hội đồng quản trị:
            Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty,
27.2.1 Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
-           Quyết định chiến lược phát triển của Công ty.
-           Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
-           Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo các hình thức khác.
-           Quyết định phương án đầu tư của Công ty do Tổng Giám đốc đệ trình.
-           Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty có căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn).
-           Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác của Công ty
(Phó Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng , Chủ Tịch và Giám đốc của Công ty thành viên) ; quyết định mức lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc và của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty đó ; quyết định mức thù lao hoặc lợi ích khác của những người đó .
-Ký hợp đồng , chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc .
-           Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
-           Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
-           Quyết định chào giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty, định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng.
-           Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định.
-           Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại.
-           Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.
-           Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng Cổ đông.
-           Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cụ thể  cuûa thành viên Hội đồng quản trị seõ ñöôïc qui ñònh trong Qui cheá ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Hội đồng quản trị
27.2.2- Quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị:
-           Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định; mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị sẽ do tập thể Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
-           Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, lưu trú và các khoản chi phí cần thiết và hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, kể cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.
-           Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các chi phí hoạt động hợp lý của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí quản lý của Công ty.
27.3            Chủ tịch Hội đồng quản trị:
27.3.1      Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị .Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
-           Chủ tịch Hội đồng quản trị phải là người làm việc chính thức tại Công ty.
27.3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ như sau:
-        Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
-           Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp của Hội đồng quản trị.
-           Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác.
-           Có quyết định các hợp đồng mua, bán, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị töø 30% ñeán döôùi 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty
-           Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
-           Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông.
27.3.3   -Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì ủy quyền cho Uyû vieân thöôøng tröïc Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Uyû vieân thöôøng tröïcvaéng maët thì ủy quyền cho một người trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị .
-           Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong phạm vi, thời hạn quy định tại giấy ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
27.4            Tổng Giám đốc:
27.4.1-Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; Tổng Giám đốc có thể là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty
-           Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
27.4.2 -Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty phải là người có đầy đủ các điều kiện sau:
-           Có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hay kỹ thuật có liên quan có đủ kiến thức, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm quản lý Công ty.
-           Coù thôøi gian coâng taùc thuoäc lónh vöïc kinh doanh chính cuûa Coâng ty töø 05 naêm trôû leân.
-           Có sức khỏe, có đạo đức, trung thực, liêm khiết.
-           Không được đồng thời laøm Tổng Giám đốc (Giám đốc ) hoaëc giữ bất cứ một chức vụ quản trị, kiểm soát, điều hành nào tại coâng ty khác, trừ trường hợp đó là công ty trực thuộc hoaëc laø coâng ty coù goùp voán coå phaàn và chỉ giữ chức danh quản trị, kiểm soát tại công ty đó.
27.4.3 -Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ như sau:
-           Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động hàng ngày của Công ty.
-           Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
-           Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.
-           Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty.
-           Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
-           Xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm.
-           Có quyết định các hợp đồng mua, bán, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị döôùi 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty
-           Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất.
-           Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.
-           Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
-           Có quyền từ chối thực hiện những nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ và trái nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đồng thời phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho Ban Kiểm soát.
-           Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
-           Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty. 
27.4.4-Nhieäm kyø cuûa Toång Giaùm ñoác khoâng quaù 5 naêm vaø coù theå boå nhieäm laïi vôùi soá nhieäm kyø khoâng haïn cheá .
Điều 28: Nghĩa vụ của người quản lý Công ty.
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có các nghĩa vụ sau đây:
28.1    Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty.
28.2    Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận. Không hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
Không được phép vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác.
28.3    Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì:
-          Phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả chủ nợ biết.
-          Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý.
-          Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại hai điểm trên.
-          Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
28.4      Người quản lý trong Công ty được quyền làm người quản lý ở doanh nghiệp khác với tư cách là đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu nhân danh cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp khác thì không làm người quản lý doanh nghiệp đó.Người quản lý trong Công ty không được thành lập các doanh nghiệp khác.
Điều 29: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông.
29.1            Đại hội đồng Cổ đông họp ít nhất mỗi năm 1 lần ; Đại hội hàng năm gọi là Đại hội thường niên , các Đại hội khác gọi là bất thường
            Trong trường hợp đặc biệt, khi Công ty gặp khó khăn về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thì Đại hội đại biểu cổ đông sẽ thay thế Đại hội đồng Cổ đông và khi đó Đại hội đại biểu cổ đông có quyền quyết định cao nhất của Công ty và có đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông được quy định tại điều này.
 
29.2   Đại hội đồng Cổ đông thường niên:
-           Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 thaùng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo ñeà nghò cuaû Hoäi ñoàng quaûn trò , Cô quan ñaêng kyù kinh doanh coù theå gia haïn nhöng khoâng quaù 6 thaùng keå töø ngaøy keát thuùc naêm taøi chính.
-           Đại hội đồng Cổ đông thường niên được Hội đồng quản trị triệu tập và tổ chức tại Việt Nam; địa điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thực tế.
29.3   Đại hội đồng Cổ đông bất thường:
          Đại hội đồng Cổ đông bất thường được triệu tập trong các trường hợp sau:
-           Theo quyết định của Hội đồng quản trị : Khi Hội đồng quản trị nhận thấy vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội đồng Cổ đông;
-           Theo yêu cầu của cổ đông sở hữu hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng, hoặc của Ban kiểm soát nếu có lý do tin tưởng rằng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của người quản lý theo quy định tại Điều 28 của bản Điều lệ này, hoặc Hội đồng quản trị ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao, hoặc nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính hay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoaëc nhieäm kyø Hoäi ñoàng quaûn trò vöôït quaù 6 thaùng maø Hoäi ñoàng quaûn trò môùi chöa ñöôïc baàu thay theá .
-           Bãi miễn, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong các trường hợp quy định tại Điều 39 và khoản 43.3 Điều 43 của bản Điều lệ này.
29.4- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày
            nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều 29.3 của bản Điều lệ này.
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập thì Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo các quy định của pháp luật.
Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập thì cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu – quy định tại Điều 29.3 của Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo những quy định của Luật Doanh nghiệp.
29.5    Người triệu tập lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và đại điểm họp, gởi giấy mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Điều 30: Điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông.
30.1            Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội đồng Cổ đông. Trường hợp ủy quyền, thì người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền và cổ phiếu cho chủ tọa biết trước khi khai mạc.
Cổ đông gởi phiếu biểu quyết có niêm phong đến Công ty trước khi khai mạc họp Đại hội đồng Cổ đông được coi là dự họp Đại hội đồng Cổ đông. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.
30.2            Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
30.3            Trường hợp cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập lần thứ hai, thì cuộc họp đó được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Thời gian triệu tập cuộc họp lần thứ hai là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất.
30.4            Trường hợp cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông phải triệu tập lần thứ ba, thì cuộc họp đó được triệu tập trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc và được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện.
Điều 31: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
31.1            Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng Cổ đông.
31.2            Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải có họ tên, địa chỉ thường trú đối với cá nhân, tên, trụ sở đối với tổ chức, số lượng cổ phần mỗi loại của từng cổ đông.
31.3            Mỗi cổ đông đều có quyền được cung cấp các thông tin liên quan đến mình được ghi trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
31.4            Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.2 của bản Điều lệ này có quyền xem danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
31.5            Cổ đông đều có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
Điều 32: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông.
32.1            Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải chuẩn bị chương trình và những nội dung họp.
32.2            Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.2 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và gởi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
32.3            Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông chỉ có quyền từ chối các kiến nghị quy định tại Điều 32.2 nếu có một trong các trường hợp sau đây:
-          Kiến nghị được gởi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
-          Vấn đề được kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
Điều 33: Mời họp Đại hội đồng cổ đông.
33.1            Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải gởi giấy mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 7 (bảy) ngày trước ngày khai mạc.
33.2            Kèm theo giấy mời họp phải có chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở để thông qua quyết định.
Điều 34: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
34.1            Đại hội đồng Cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
34.2            Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, thì thực hiện theo quy định sau đây:
·         Các quyết định sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
-Quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của mỗi loại.
-Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
-Quyết định tổ chức lại Công ty.
-Quyết định giải thể Công ty.
-Quyết địnhñaàu tö hoaëc bán hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ kế toán của Cty.
·         Các quy định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
34.3        Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận.
34.4       Trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì Hội đồng quản trị phải thực hiện các các công việc sau đây:
-   Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung của phiếu lấy ý kiến.
Nội dung phiếu lấy ý kiến ít nhất phải có tên, điạ chỉ trụ sở chính của Công ty, mục đích lấy ý kiến; vấn đề cần lấy ý kiến và đầu đề các tài liệu tương ứng được gởi kèm, thời hạn cuối cùng phải gởi phiếu lấy ý kiến về Công ty, phương án biểu quyết “nhất trí”, “không nhất trí”, “không có ý kiến”.
- Gởi phiếu lấy ý kiến kèm theo tài liệu liên quan đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
-          Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu; thông báo kết quả kiểm phiếu và các quyết định
 được thông qua đến tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 15 (muời lăm) ngày, kể từ thời hạn cuối cùng mà cổ đông phải gởi ý kiến của họ về Công ty.
Điều 35: Cuộc họp Hội đồng quản trị
35.1      Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.
-          Mỗi quý họp ít nhất 1 lần, trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.
-    Chủ tịch Hội đồng quản trị phaûi triệu tập
Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 4-8) (11/09/11)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>