Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2577562
Khách Online:
  10
Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Cty Tocontap Saigon
Điều lệ Tổ chức Và Hoạt động Cty Tocontap Saigon (Chương 4-8)
CHƯƠNG IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Điều 46: Năm tài chính.
46.1     Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 dương lịch và chấm dứt vào ngày 31/12 tròn hàng năm.
46.2     Năm tài chính đầu tiên của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngày 31/12 của năm đó.
Điều 47: Báo cáo tài chính.
47.1            Sổ sách kế toán của Công ty đều mở đầy đủ và giữ đúng các quy định hiện hành.
47.2            Cuối mỗi năm tài chính, Công ty lập một bản báo cáo tài chính bao gồm bản cân đối kế toán và bản quyết toán tài chính để trình cho các thành viên xem xét ít nhất là 10 ngày trước phiên họp toàn thể hàng năm.
47.3            Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Công ty gởi báo cáo tài chính hàng năm đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Điều 48 Phân phối lợi nhuận, lập quỹ và chia cổ tức.
48.1      Điều kiện để chia lợi nhuận: Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo luật định và ngay sau khi chia lợi nhuận Công ty vẫn có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đã đáo hạn.
48.2      Thu hồi lợi nhuận đã chia: Trường hợp chia lợi nhuận cho cổ đông trái với khoản 1 Điều 25 của Điều lệ này, thì tất cả các cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền, tài sản đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về khoản nợ tương đương với lợi nhuận đã được chia tương ứng với phần vốn góp.
49.3    Việc trích lập các quỹ, mức giới hạn từng loại quỹ và chia cổ tức phải được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận như sau:
-          Quỹ dự phòng tài chính: trích 5% lãi ròng cho đến khi quỹ này bằng 10% vốn điều lệ.
-          Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh và quỹ phúc lợi, khen thưởng sẽ do Đại hội đồng Cổ đông xem xét tùy theo kết quả kinh doanh, tình hình kế hoạch hàng năm mà quyết định phù hợp.
-          Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỳ lệ cổ phần sở hữu tương ứng.
Điều 49: Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia.
Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ hoặc chia lợi nhuận cho cổ đông trái với quy định tại khoản 1 Điều 25 của bản Điều lệ này thì tất cả cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về khoản nợ tương ứng với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia tương ứng với phần vốn góp.
CHƯƠNG V
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
Điều 50: Thành lập.
Công ty được thành lập sau khi bản Điều lệ này được tập thể thành viên sáng lập Công ty chấp thuận và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Mọi tổn phí liên hệ đến việc thành lập Công ty đều được ghi vào mục chi phí năm tài chính đầu tiên của Công ty.
Điều 51: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Công ty.
Công ty thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty theo quy định tại Điều 105, 106, 107, 108 và 109 của Luật Doanh nghiệp.
Điều 52: Giải thể và thanh lý tài sản của Công ty.
52.1    - Công ty giải thể trong các trường hợp sau:
52.1.1 - Theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
52.1.2   - Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục.
52.1.3      -   Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
52.2-         Công ty thực hiện việc giải thể như sau:
52.2.1      - Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật   Doanh nghiệp.
52.2.2           Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể phải được gởi đến cơ quan
đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp, quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo địa phương hoặc báo trung ương hàng ngày trong 3 số liên tiếp.
52.2.3         Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của Công ty: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày
thanh toán hết nợ của Công ty, tổ thanh lý được thành lập theo quy định của pháp luật gởi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
52.2.4           Trường hợp công ty bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty phải giải thể
trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy định tại Điều này.
 
CHƯƠNG VI
CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG
Điều 53: Tuyển dụng.
Việc tuyển dụng lao động và trả lương, thưởng được thực hiện theo hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.
Điều 54: Chế độ và quyền lợi của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.
54.1.1      Khi doanh nghiệp được cổ phần hóa để chuyển sang Công ty cổ phần, người lao động hiện đang làm việc cho doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng sẽ được Công ty cổ phần tiếp nhận và tiếp tục ñöôïc kyù hợp đồng lao động theo Luaät lao động và qui cheá coâng ty, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.
54.1.2      Đối với người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động thì được giải quyết theo chế độ hiện hành.
54.1.3      Thỏa ước lao động tập thể:
Trên cơ sở thương lượng tập thể và tự nguyện, Tổng Giám đốc Công ty và đại diện người lao động Công ty sẽ ký một thỏa ước lao động hàng năm gồm những nội dung chủ yếu: thời gian lao động và nghỉ ngơi, điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể và giải quyết tranh chấp lao động, phù hợp với quy chế hiện hành của Bộ Luật Lao động.
CHƯƠNG VII
HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
TRONG CÔNG TY
Điều 55: Nguyên tắc hoạt động.
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trong Công ty, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều 56: Các tổ chức chính trị và xã hội khác.
56.1    Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty được thành lập và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của các tổ chức đó.
56.2   Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hoạt động trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Công ty.
 
CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Điều 57: Hiệu lực của Điều lệ.
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Điều 58: Thể thức sửa đổi bổ sung các điều khoản của Điều lệ.
58.1.1      Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong bản Điều lệ này sẽ do Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác điều chỉnh.
58.1.2      Khi muốn bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ này, Đại hội đồng Cổ đông sẽ họp để thông qua quyết định nội dung thay đổi. Thể thức họp thông qua nội dung sửa đổi theo quy định tại Điều 34 của bản Điều lệ này.
58.1.3      Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 
Điều 59: Điều khoản cuối cùng.
Bản Điều lệ này đã được tập thể cổ đông sáng lập xem xét từng chương, từng điều và chấp thuận toàn văn. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký tên vào bản Điều lệ này.
Bản Điều lệ này gồm 8 chương, 59 điều, được lập thành 8 bản giá trị như nhau: 1 bản đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh, 1 bản lưu trữ tại trụ sở công ty, 6 bản cho mỗi cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.
Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận của ít nhất là hai thành viên trong Hội đồng quản trị, hoặc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc của Tổng Giám đốc Công ty.
Điều lệ này đã được thông qua tại  Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28/2/2005 ; đã được  sửa đổi bổ sung lần thứ nhất  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ; được sửa đổi bổ sung lần thứ hai  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 và được sửa đổi bổ sung lần thứ Ba  tại Đại hội đồng cổ đông bất  thường  năm 2008 , sửa đổi lần thứ tư với hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ; được sửa đổi bổ sung lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, được sửa đổi bổ sung lần thứ sáu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng  04 năm 2010
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>