Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2575424
Khách Online:
  121
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Báo cáo thường niên 2013 (5)
* Kết quả kinh doanh :
 
STT

Chỉ tiêu kế hoạch

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỉ lệ so với KH (%)

1
Kim ngạch XNK
USD
                12,500,000
             14,835,473
118.68%
 

Trong đó: Xuất khẩu

 
                  8,000,000
                8,915,736
111.45%
 
Trong đ: Nhập khẩu
 
                  4,500,000
                5,919,737
131.55%
2
Doanh thu
đồng

      130,000,000,000

   157,233,111,916

120.95%
3
Lợi nhuận trước thuế
đồng
        11,000,000,000

      11,105,062,489

100.96%
 
        * Các chỉ tiêu tài chính :

        Tại thời điểm 31/12/2013 tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau :

                                                                                                                                          ĐVT : đồng
 
 
31/12/2013

 Đã Kiểm Toán

01/01/2013
 

Tài Sản Ngắn Hạn

 
 
61.970.047.001
 
80.661.401.171

Tiền và các khoản tương đương tiền

38.368.971.515
50.072.928.358
Các khoản đầu tư ngắn hạn
3.127.698.000
3.631.942.000
Các khoản phải thu ngắn hạn
12.762.036.333
19.785.973.874
Hàng tồn kho
3.547.442.111
2.062.378.408
Tài sản ngắn hạn khác
4.163.899.042
5.108.178.531
 

Tài Sản Dài Hạn

 
 
62.639.771.923
 
52.781.564.009
Các khoản phải thu dài hạn
 
 
Tài sản cố định
60.873.129.024
51.818.239.009

Các khoản đầu tư tài chánh dài hạn

958.500.000
958.500.999
Đầu tư tài chính dài hạn
 
 
Tài sản dài hạn khác
808.142.899
4.825.000
 

Tổng Tài Sản

 
 
124.609.818.924
 
133.442.965.180
 

Nợ Phải Trả

 
 
54.139.090.303
 
63.216.672.641
Nợ ngắn hạn
43.513.787.303
57.121.447.141
Nợ dài hạn
10.625.303.000
6.095.225.500
 

Vốn Chủ Sở Hữu

 
 
70.470.728.621
 
70.226.292.539
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
41.383.550.000
41.383.550.000
Nguồn kinh phí và quỹ khác
29.087.178.621
28.842.742.539
 

Tổng Nguồn Vốn

 
 
124.609.818.924
 
133.442.965.180
     

 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý :

          * Ban kiểm soát không thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty .

          * Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn với từng thời điểm nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty, tránh bị nợ xấu, đọng vốn. Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức trong năm 2013 thể hiện sự nổ lực rất cao của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.  

 

  . Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc .

          * Trong năm 2013, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty .

Thông tin năm 2014
Báo cáo thường niên 2013 (6) (13/04/14)
Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2013 (30/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị (13/04/14)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (19/04/14)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (12/08/14)
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 (28/12/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>