Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (năm 2014)

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chức danh “Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”.
17-09-2020 17:57

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TẠP PHẨM SÀI GÒN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về chức danh “Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty khoảng 41 tỷ và Công ty hoạt động trên 3 lĩnh vực: kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và dịch vụ. Trong tình hình hiện nay rất khó khăn nhưng trong những năm qua đối với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc công ty đã hoạt động rất tốt, an toàn và có hiệu quả; các hoạt động đều công khai và rõ ràng, vì vậy xin đề nghị tiếp tục thực hiện chức danh “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty” như
quy định tại mục 27.3.1 Điểu 27 của Điều lệ Công ty.

Vì vậy kính trình Đại hội cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUÁN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!