Báo cáo của Ban Kiểm Soát (năm 2011)

TOCONTAP SAIGON báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2010.
14-09-2020 17:41

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TẠP PHẨM SÀI GÒN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
 
Kính thưa quý vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn, Ban kiểm soát (BKS ) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2010 với các nội dung như sau:
1. Các hoạt động của BKS năm 2010:
 
Trong năm 2010 BKS tiến hành các hoạt động sau:
– Tổ chức họp định kỳ các thành viên trong BKS
– Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị
– Tham gia các buổi họp cùng Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược hoạt động năm 2010 của Công ty.
– Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do phòng TC-KT cung cấp.
– Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2010.
 
2.     Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :
 
Đến hết năm 2010 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty . Các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định và quy chế đã được ban hành.
BKS cũng đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tình hình tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán .
Tại thời điểm 31/12/2010 tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau :
* Các chỉ tiêu tài chính :
                                                                                                                        VN đồng
31/12 2010
 Đã Kiểm Toán
01/01/2010
Tài Sản Ngắn Hạn
185.153.411.128
130.399.032.218
Tiền và các khoản tương đương tiền
114.930.006.042
78.547.734.771
Các khoản đầu tư ngắn hạn
5.814.367.500
7.156.204.760
Các khoản phải thu ngắn hạn
17.725.032.865
27.604.691.897
Hàng tồn kho
39.941.400.342
10.979.220.844
Tài sản ngắn hạn khác
6.742.604.379
6.111.179.946
Tài Sản Dài Hạn
39.863.685.065
34.242.437.346
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
36.024.814.820
25.770.701.017
Bất động sản đầu tư
3.030.000.000
3.030.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn
750.000.000
750.000.000
Tài sản dài hạn khác
58.870.245
4.691.736.329
Tổng Tài Sản
225.017.096.193
164.641.469.564
Nợ Phải Trả
155.871.729.527
108.173.029.748
Nợ ngắn hạn
153.666.789.056
106.050.853.233
Nợ dài hạn
2.204.940.471
2.122.176.515
Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
69.145.366.666
56.468.439.816
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
41.383.550.000
41.383.550.000
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Tổng Nguồn Vốn
225.017.096.193
164.641.469.564
* Kết quả kinh doanh :
                                                                                                                               VN đồng
STT
Chỉ Tiêu
NQ ĐH cổ đông
Thực hiện năm nay
Tỷ lệ %
1
Doanh Thu
330.000.000.000
315.294.324.204
95,54
2
Lợi nhuận trước thuế
12.000.000.000
26.450.812.372
220,42
3
Thuế TNDN phải nộp
7.058.709.698
4
Lợi nhuận sau thuế
9.000.000.000
19.392.102.674
215,47
3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý :
* Ban kiểm soát không thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty .
 * Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận , trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội .
* Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có định hướng đúng đắn và một số hành động kịp thời trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trên toàn cầu và đã đem lại hiệu quả nhất định cho Công ty .
Cụ thể : Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt 19.392.102.674 đồng, tăng 83,35% so với thực hiện năm 2009 .
4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị , Ban tổng Giám đốc .
* Nhìn chung năm 2010 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo Công ty .
5. Kế hoạch hoạt động năm 2011 của BKS :
* Họp BKS 4 lần /năm dự kiến vào những ngày đầu tiên của Quý .
* Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý , báo cáo tài chính năm của Công ty .
Xin chân thành cám ơn Quý vị Cổ đông !
       TM. Ban Kiểm Soát
                                                                                    Trưởng Ban  
                                                                  
 
 
           Nguyễn Đức Quốc

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!