Báo cáo của Ban Kiểm Soát (năm 2014)

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong thời gian từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014.
17-09-2020 17:55

TP Hồ Chí Minh , ngày  04  tháng  04 năm 2014

Dự thảo
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

                  Kính thưa quý vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn ,

Ban kiểm soát (BKS ) xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong thời gian từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 với các nội dung như sau :

1.    Các hoạt động của BKS:

 

1.1         Ban Kiểm Soát (BKS) tiến hành các hoạt động sau :

– Tổ chức 5 phiên họp định kỳ các thành viên trong BKS

– Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

– Tham gia các buổi họp cùng Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược hoạt động và dự án đầu tư của Công ty.

– Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do phòng TC-KT cung cấp .

– Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua

1.2         Nhân sự Ban Kiểm Soát

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 đã bầu Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên, tại phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2013-2018, Ban kiểm soát đã thống nhất phân công như sau:

–   Ông Nguyễn Đức Quốc – Trưởng Ban kiểm soát

                 + Phụ trách chung

+ Kiểm soát việc Công ty chấp hành các quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần, chấp hành điều lệ công ty, các quy chế, quy định do công ty ban hành.

                  + Kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư
              – Bà Vương Tố Bình – Thành viên BKS

+ Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông.

              – Bà Bùi Thị Tuyết Trang – Thành viên BKS

+ Kiểm soát tình hình tài chánh, kiểm toán của công ty

 

2.    Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

 

2.1 Trong năm 2013, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty . Các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định và quy chế đã được ban hành.

2.2 BKS đã kiểm tra giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bất thường và nhận thấy việc tổ chức đã được thực hiện đúng quy định của Điều lệ công ty.

2.3 BKS đồng ý với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán của năm 2013.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chánh năm 2013, BKS xác nhận kết quả như sau:

         * Kết quả kinh doanh :
 
STT
Chỉ tiêu kế hoạch
ĐVT
Kế hoạch
Thực hiện
Tỉ lệ so với KH (%)
1
Kim ngạch XNK
USD
                12,500,000
             14,835,473
118.68%
Trong đó: Xuất khẩu
                  8,000,000
                8,915,736
111.45%
Trong đ: Nhập khẩu
                  4,500,000
                5,919,737
131.55%
2
Doanh thu
đồng

      130,000,000,000

   157,233,111,916

120.95%
3
Lợi nhuận trước thuế
đồng
        11,000,000,000

      11,105,062,489

100.96%
        * Các chỉ tiêu tài chính :
 

Tại thời điểm 31/12/2013 tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau :

 
                                                                                                                                          ĐVT : đồng
31/12/2013

 Đã Kiểm Toán

01/01/2013
 

Tài Sản Ngắn Hạn

 
 
61.970.047.001
 
80.661.401.171
Tiền và các khoản tương đương tiền
38.368.971.515
50.072.928.358
Các khoản đầu tư ngắn hạn
3.127.698.000
3.631.942.000
Các khoản phải thu ngắn hạn
12.762.036.333
19.785.973.874
Hàng tồn kho
3.547.442.111
2.062.378.408
Tài sản ngắn hạn khác
4.163.899.042
5.108.178.531
 

Tài Sản Dài Hạn

 
 
62.639.771.923
 
52.781.564.009
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
60.873.129.024
51.818.239.009
Các khoản đầu tư tài chánh dài hạn
958.500.000
958.500.999
Đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
808.142.899
4.825.000
 

Tổng Tài Sản

 
 
124.609.818.924
 
133.442.965.180
 

Nợ Phải Trả

 
 
54.139.090.303
 
63.216.672.641
Nợ ngắn hạn
43.513.787.303
57.121.447.141
Nợ dài hạn
10.625.303.000
6.095.225.500
 

Vốn Chủ Sở Hữu

 
 
70.470.728.621
 
70.226.292.539
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
41.383.550.000
41.383.550.000
Nguồn kinh phí và quỹ khác
29.087.178.621
28.842.742.539
 

Tổng Nguồn Vốn

 
 
124.609.818.924
 
133.442.965.180
     

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý :

* Ban kiểm soát không thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty .

* Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn với từng thời điểm nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty, tránh bị nợ xấu, đọng vốn. Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức trong năm 2013 thể hiện sự nổ lực rất cao của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.

  4 . Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc .

 

* Trong năm 2013, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty .

BKS xin chân thành cám ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và cùng hổ trợ để BKS thực hiện nhiệm vụ.

BKS cũng xin cám ơn HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện và cùng phối hợp để BKS thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

          Xin chân thành cám ơn Quý vị Cổ đông
       TM. Ban Kiểm Soát
                                                                                Trưởng Ban 

                                                                                      (đã ký)

 
 

                                                                                  Nguyễn Đức Quốc

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!