Báo cáo thù lao HĐQT - BKS (năm 2014)

Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013. Dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014. Trích thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
17-09-2020 17:56

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Dự thảo
TỜ TRÌNH

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

 

V/v: – Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013

                               – Dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014

                               – Trích thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

 
Phần 1: THỰC HIỆN NĂM 2013
1. Thù lao của HĐQT và BKS:

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận, sau khi cân đối hiệu quả kinh doanh năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Năm 2013, thực tế mức thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty là 7.500.000 đồng/tháng, do đó nếu căn cứ vào mức chi bằng 80% thu nhập bình quân thì thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 sẽ là :

1. Thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty :   7.500.000 đồng/người/tháng

2. Chi thù lao HĐQT và BKS theo mức                              : 80% thu nhập bình quân

Tương đương mức bình quân                                         :   6.000.000 đồng

Tổng mức thù lao kế hoạch HĐQT và BKS (04/13~03/14): 598.496.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT và BKS đã chi (04/13~03/14)              : 598.496.000 đồng

2. Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013, căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận, mức trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị là 10% trên số lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch:

– Lợi nhuận thuần kinh doanh sau thuế          : 8.459.587.644 đồng

– Lợi nhuận kế hoạch sau thuế                        :   8.250.000.000 đồng
– Lợi nhuận thuần kinh doanh vượt KH   :         209.587.644 đồng

– Trích thưởng Ban Điều Hành và HĐQT :            100.000.000 đồng

 

Phần 2: KẾ HOẠCH NĂM 2014
1. Thù lao của HĐQT và BKS:
 

– Năm 2014, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS bằng 80% thu nhập bình quân của khối kinh doanh trong năm 2014. Dự kiến mức thu nhập bình quân năm 2014 của nhân viên khối kinh doanh là 7.500.000 đồng/tháng.

– Phương thức chi trả thù lao cụ thể áp dụng như năm 2013.

2. Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: 

Nhằm khuyến khích sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty, Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại hội cổ đông trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị là 10% trên số lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 CHỦ TỊCH

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!