Báo cáo thường niên 2012 (1)

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
15-09-2020 17:56
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

Năm báo cáo 2012

I.            Thông tin chung

1.       Thông tin khái quát

–         Tên giao dịch: TOCONTAP SAIGON

–         Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301462583

–         Vốn điều lệ: 41.383.500.000 đồng

–         Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 41.383.500.000 đồng

–         Địa chỉ: 35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

–         Số điện thoại: 08-39325687

–         Số fax: 08-39325963

–         Website: www.tocontapsaigon.com

–         Mã cổ phiếu (nếu có):

2.       Quá trình hình thành và phát triển

–          Quá trình hình thành và phát triển:

+ Trước khi cổ phần hóa là Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Thương Mại

+ Chuyển thành công ty cổ phần từ 04/2005

–         Các sự kiện khác.

3.       Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

–         Ngành nghề kinh doanh:

Cty hoạt động 3 lãnh vực :

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp

          + Sản xuất hàng dệt may

+ Dịch vụ : xuất khẩu lao động, tư vấn

    –         Địa bàn kinh doanh: trong và ngoài nước
 
4.       
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
5.       Định hướng phát triển

– Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang lại lợi nhuận ngày càng cao, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

6.       Các rủi ro:

–          Khủng hoảng kinh tế thế giới

–          Thiên tai         –          Các chính sách về tiền tệ, ngân hàng

–          Biến động về lao động

       II.            Tình hình hoạt động trong năm
1.       Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
STT
Chỉ tiêu kế hoạch
ĐVT
Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ so với KH (%)
1
Kim ngạch XNK
USD
         30.000.000
24.014.838
80,05
2
Doanh thu
Đồng
250.000.000.000
253.882.894.149
101,55
3
Lợi nhuận trước thuế
Đồng
12.000.000.000
13.523.119.135
112,69
 

2.       Tổ chức và nhân sự

 –         Danh sách Ban điều hành
STT
Họ tên
Chức danh
1
Lê Thị Thanh Hương
Tổng Giám Đốc
2
Ngô Hữu Thắng
Phó Tổng Giám Đốc
3
Đặng Trí Nghĩa
Phó Tổng Giám Đốc
4
Nguyễn Kim Thúy
Nguyễn Kim Thúy
 –         Những thay đổi trong ban điều hành:  Tháng 02/2013, Ông Nguyễn hồng Chương – Phó Tổng Giám Đốc xin thôi việc vì lý do cá nhân.
      –         Số lượng cán bộ, nhân viên : 250 người
 3.       Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a)       Các khoản đầu tư lớn: không

b)       Các công ty con, công ty liên kết: không

c)       Tình hình tài chính

a)       Tình hình tài chính

Chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

153.049.557.834
399.546.365.043
13.491.551.961
149.899.308
13.641.451.269
10.526.426.738
18%
133.442.965.180
253.882.894.149
11.245.998.390
2.277.120.745
13.523.119.963
10.335.387.963
18%
-12,81
-36,46
-16,64
-0,87
-1,81

b)      Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
Ghi chú

1.       Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+         Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+         Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ – Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
1,34
1,12
1,41
1,38
2.       Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+         Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+         Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,56
1,26
0,47
0,90
3.       Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+         Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán   

Hàng tồn kho bình quân

+         Doanh thu thuần/Tổng tài sản

5
2,61
13
1,90
4.       Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

0,026
0,156
0,069
0,034
0,041
0,147
0,077
0,044

4.       Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a)       Cổ phần: 4.138.350 cổ phần

b)       Cơ cấu cổ đông:

Loại cổ đông
Tỷ lệ %
Cổ đông tổ chức
54,10
Cổ đông cá nhân
45,90
Cổ đông Nhà nước
32,90
Cổ đông khác

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!