Chương Trình Đại Hội Cổ Đông 2011

Thông báo chương Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011.
14-09-2020 17:42
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TẠP PHẨM SÀI GÒN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH    
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
 
-Thời gian : 13 giờ 00 thứ sáu ngày 22/4/2011
– Địa điểm : Khách sạn Kim Đô
                     133 Nguyễn Huệ Q. 1 Tp Hồ Chí Minh
Thời gian
Nội dung công việc
13:00 – 14:00
Đón tiếp cổ đông dự đại hội và phát tài liệu
14:00 – 14:05
Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội
14:05 – 14:10
Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự dại hội
14:10 – 14:15
Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn
14:15 – 14:20
Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội
Chương trình Đại hội
14:20 – 14:35
Báo cáo kết quả SX-KD 2010 (đã có kiểm toán)
và phương hướng SX KD 2011
14:35 – 14:45
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010
14:45 – 14:55
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010
14:55 – 15:00
Báo cáo thu lao của HĐQT và BKS năm 2010 và dự kiến 2011
15:00 – 15:10
Báo cáo trích lập các quỹ và chia cổ tức 2010
15:10 – 15:15
Tờ trình V/v uỷ quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ Đại hội .
15:15 – 15:30
Giải lao 15 phút
15:30 -16:00
Đại hội Thảo luận
16:00 – 16:20
Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình
16:20 – 16:30
Thông qua Biên bản Đại hội
16:30 – 16:40
Thông qua Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!