Nghị quyết Đại Hội cổ Đông Bất Thường năm 2013

Nghị quyết Đại Hội cổ Đông Bất Thường năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch năm 2013.
16-09-2020 17:58
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠP PHẨM SÀI GÒN
—————————
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2013

 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
 

                 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch năm 2013

 

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

–    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn;

–    Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 (lấy ý kiến bằng văn bản,kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/10/2013) thông qua;

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

 

QUYẾT NGHỊ

 

    Điều 1: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty

                 năm 2013

 

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được điều chỉnh như sau:

– Kim ngạch xuất nhập khẩu:             12.500.000 USD
– Doanh thu:                                  130.000.000.000 đồng

– Lợi nhuận trước thuế TNDN:          11.000.000.000 đồng

– Cổ tức:                                                15%

 

Kết quả kiểm phiếu:

a.Đồng ý     3.563.535 cổ phần (87,49%)
b.Không đồng ý : không có
c.Ý kiến khác : không có

d.Không có ý kiến: 509.745cổ phần.(12,51%)

Như vậy : Căn cứ mục 34.3 của Điều 34 – Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động của Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn, với 3.563.535 cổ phần đồng ý , đạt 87,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại hội đã đồng ý với vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

             Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

                                                                                        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(đã ký)

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!