Nghị Quyết ĐCHĐ Thường Niên Năm 2011

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON JSC) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.
14-09-2020 17:45
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TẠP PHẨM SÀI GÒN                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
          – Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
            – Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn;
            Hôm nay, ngày 22/04/2011, lúc 13g30 tại khách sạn Kim Đô – số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON JSC) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 với tỉ lệ cổ đông tham dự như sau:
–     Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty: 4.138.355 cổ phần
–     Vì loại trừ 17.540 cổ phiếu quỹ tính đến thời điểm chốt danh sách dự Đại hội, do đó số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết là: 4.120.815 cổ phần, do 122 cổ đông sở hữu.
–     Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 44 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.922.236 cổ phần, chiếm tỉ trọng 95.18% trên tổng số 4.120.815 cổ phần có quyền biểu quyết.
            Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.
Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
           
Vấn đề 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
– Kim ngạch XNK:                                 43.234.328 USD, trong đó:
            * Xuất khẩu:                               22.301.352 USD
            * Nhập khẩu:                              20.932.976 USD
– Doanh thu:                                           315.294.324.204 đồng
– Lợi nhuận trước thuế TNDN:            26.450.812.372 đồng
            – Lợi nhuận sau thuế TNDN:                19.392.102.674 đồng
           
            * Biểu quyết đồng ý 100%
 
 
Vấn đề 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
– Kim ngạch XNK:                             35.000.000 USD, trong đó:
            * Xuất khẩu:                            17.500.000 USD
            * Nhập khẩu:                           17.500.000 USD
– Doanh thu:                                        300.000.000.000 đồng
            – Lợi nhuận trước thuế TNDN:         12.000.000.000 đồng
            * Biểu quyết đồng ý 100%
 
Vấn đề 3: Các vấn đề về đầu tư:
– Hợp tác với Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House) đầu tư vào mặt bằng 127 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM để xây dựng chung cư.
– Tiếp tục đàm phán và hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG đầu tư vào mặt bằng 35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
HĐQT và Ban Giám Đốc xây dựng phương án cụ thể và tổ chức đại hội bất thường hoặc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua.
            * Biểu quyết đồng ý 100%
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
            * Biểu quyết đồng ý 100%
Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
            * Biểu quyết đồng ý 100%
 
Vấn đề 6: Thù lao HĐQT và BKS; thưởng cho Ban điều hành và HĐQT Công ty khi hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010; dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2011, mức thưởng cho Ban điều hành và HĐQT khi hoàn thành vượt mức kế hoạch 2011
     Năm 2010:
– Thu nhập bình quân của nhân viên khối kinh doanh trong năm 2010: 6.500.000đồng/người/tháng
     – Mức tính thù lao cho HĐQT và BKS là 80% thu nhập bình quân: 5.200.000 đồng/tháng
     – Tổng mức thù lao HĐQT và BKS (từ 04/2010 đến 03/2011): 399.372.000 đồng
     – Trích thưởng Ban điều hành và HĐQT với mức 10% lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch: 438.112.380 đồng
     Năm 2011:
– Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011 bằng 80% thu nhập bình quân của nhân viên khối kinh doanh trong năm 2011 (dự kiến mức thu nhập bình quân là 7.000.000 đồng/tháng).
* Thành viên HĐQT: 1.2 * 80% thu nhập bình quân
       * Thành viên BKS:                 0.8 * 80% thu nhập bình quân
     – Thưởng cho Ban điều hành và HĐQT khi hoàn thành vượt mức kế hoạch: 10% trên lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch.
 
            * Biểu quyết đồng ý 100%
 
Vấn đề 7: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2010; mức dự kiến năm 2011:
 
a. Thực hiện năm 2010:
– Lợi nhuận trước thuế:                                             26.450.812.372 đồng
– Thuế thu nhập doanh nghiệp:                    07.058.709.698 đồng
– Lợi nhuận sau thuế:                                                19.392.102.674 đồng
– Lợi nhuận sau thuế được phân phối:                   19.392.102.674 đồng
– Phân phối lợi nhuận:
+ Chi cổ tức (18% VĐL, đã chi 12%):            7.390.467.000 đồng
+ Phân phối các quỹ:
                        * Quỹ đầu tư và phát triển (40% LN):          7.756.841.070 đồng
                        * Quỹ dự phòng tài chính (5% LN): 969.605.134 đồng
                        * Quỹ khen thưởng (5% LN):                        969.605.134 đồng
                        * Quỹ phúc lợi (5% LN):                                969.605.134 đồng
      + Thưởng cho HĐQT & Ban điều hành:           438.112.380 đồng
                        (10% LN thuần kinh doanh vượt kế hoạch)
      + Lợi nhuận để lại:                                 897.866.823 đồng
 
b. Dự kiến năm 2011:
– Lợi nhuận trước thuế TNDN            : 12.000.000.000 đồng
– Quỹ đầu tư và phát triển                   : 5% lợi nhuận sau thuế
            – Quỹ dự phòng tài chính                    : 5% lợi nhuận sau thuế
            – Quỹ khen thưởng                              : 5% lợi nhuận sau thuế
            – Quỹ phúc lợi                                      : 5% lợi nhuận sau thuế
– Cổ tức                                                : 15%/năm
            * Biểu quyết đồng ý 100%
 
 
 
Vấn đề 8: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông giữa 2 kỳ Đại hội gồm:
1. Lập, phê duyệt phương án thành lập các công ty liên doanh, các công ty thành viên, công ty TNHH, công ty TNHH một thành viên (theo Điều lệ quy định).
2. Quyết định phương án đầu tư xây dựng tại mặt bằng D1, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP.HCM (theo Điều lệ quy định).
3. Quyết định góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần mới và cử người tham gia quản lý điều hành các công ty này (theo Điều lệ quy định)
4. Quyết định chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực trong danh sách của Bộ Tài Chính để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
            * Biểu quyết đồng ý 100%
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua toàn văn. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị tu chỉnh các văn bản gởi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Thư ký                                                                    CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(đã ký)                                                                     Chủ tịch HĐQT
                                                                                         (đã ký)
Vương Tố Bình
Bùi Thị Tuyết Trang                                              Lê Thị Thanh Hương

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!